Szkolenia instruktorów nauki jazdy

Absolwent kursu w zakresie objętym nauczaniem teoretycznym nabędzie wiedzę:

  • z zakresu psychologii
  • z zakresu metodyki nauczania
  • z zakresu techniki kierowania i obsługi pojazdu
  • z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • z zakresu zasad prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców

Wymagania dla kandydata na instruktora-wykładowcę:

  • posiadanie prawa jazdy kategorii B min. 2 lata.
  • orzeczenie lekarskie do przeciwwskazań do kierowania pojazdem
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu
  • zaświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był karany wyrokiem sądu za:

– przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
– przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
– przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
– prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
– przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
– przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.